Informacja o RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW FUNDACJI NOWE KIERUNKI

 Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Stowarzyszenie Wyznaczamy Nowe Kierunki z siedzibą w Krynicy-Zdrój ul. Źródlana 57/8, 33-380 Krynica-Zdrój (dane kontaktowe podane są na stronie Internetowej https://wyznaczamynowekierunki.org/).

2. Administrator wyznaczył przedstawiciela jest nim Pan Bartosz Niemiec, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail , poprzez kontakt telefoniczny 792638152.

3. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi.

5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Stowarzyszenia Wyznaczamy Nowe Kierunki, jak również w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
b) w celu zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej z Stowarzyszeniem Wyznaczamy Nowe Kierunki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym w zakresie obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6. W wymagających tego przypadkach Stowarzyszenie Wyznaczamy Nowe Kierunki będzie ubiegała się o wyrażenie Pani (Pana) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania mogą zostać podane również w treści wniosków oraz w trakcie zbierania danych osobowych.

8. Odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, zajęć edukacyjnych i usług IT.

9. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną; jeżeli podstawą przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu, zgodnie z RODO; jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

10. Posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych
w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).

11. W zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez Fundację Nowe Kierunki; w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Fundację Nowe Kierunki.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Stowarzyszenie Wyznaczamy Nowe Kierunki z siedzibą w Krynicy-Zdrój ul. Źródlana 57/8, 33-380 Krynica-Zdrój (dane kontaktowe podane są na stronie Internetowej https://wyznaczamynowekierunki.org/).

2. Administrator wyznaczył przedstawiciela jest nim Pan Bartosz Niemiec, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail , poprzez kontakt telefoniczny 792 638 152.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator powierzył umową przetwarzanie danych osobowych, jak również instytucje zarządzające programami pomocowymi, w ramach, których realizowane są postępowania, (jeśli dotyczy);

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w przepisach prawa, przez okres tam wskazany, a jeżeli czas trwania umowy przekracza go, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i przedawnienia wzajemnych roszczeń; okres przetwarzania danych osobowych może również wynikać z instrukcji kancelaryjnej, jak również z umów zawartych z instytucjami finansującymi;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w szczególności w przepisach ustawy Pzp, kodeksu cywilnego lub wytycznych instytucji finansujących, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, kodeksu cywilnego lub ww. wytycznych;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Na zasadach określonych w przepisach prawa posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9/ nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skip to content